همین امروز شروع کنید

کلاس های گروهی

_

بدنسازی مخصوص رزمیکاران

این که آیا می خواهید از دست دادن وزن، تون کردن، افزایش عضله یا بهبود سطح قدرت و استقامت، ما جلسات مختلفی را برای رسیدن به اهداف خود در یک محیط دوستانه و با مربیان ارائه می دهیم تا انگیزه خود را به دست آوردن کمک کند.

 اسپارینگ تمرین مبارزه

این که آیا می خواهید از دست دادن وزن، تون کردن، افزایش عضله یا بهبود سطح قدرت و استقامت، ما جلسات مختلفی را برای رسیدن به اهداف خود در یک محیط دوستانه و با مربیان ارائه می دهیم تا انگیزه خود را به دست آوردن کمک کند.

 انعطاف بدنی کششی

این که آیا می خواهید از دست دادن وزن، تون کردن، افزایش عضله یا بهبود سطح قدرت و استقامت، ما جلسات مختلفی را برای رسیدن به اهداف خود در یک محیط دوستانه و با مربیان ارائه می دهیم تا انگیزه خود را به دست آوردن کمک کند.

 اجرای تکنیک کیسه و میت

این که آیا می خواهید از دست دادن وزن، تون کردن، افزایش عضله یا بهبود سطح قدرت و استقامت، ما جلسات مختلفی را برای رسیدن به اهداف خود در یک محیط دوستانه و با مربیان ارائه می دهیم تا انگیزه خود را به دست آوردن کمک کند.

پنج شنبه

وزنه برداری

9:00 – 12:00

باشگاه یک

فیتنس

12:15 – 14:00

باشگاه دو

دوچرخه سواری

14:00 – 16:00

فضای باز

دو

16:15 – 18:00

فضای باز

چهارشنبه

وزنه برداری

9:00 – 12:00

باشگاه یک

فیتنس

12:15 – 14:00

باشگاه دو

دوچرخه سواری

14:00 – 16:00

فضای باز

دو

16:15 – 18:00

فضای باز

سه شنبه

وزنه برداری

9:00 – 12:00

باشگاه یک

دوچرخه ثابت

12:15 – 14:00

باشگاه دو

دوچرخه سواری

14:00 – 16:00

سالن دو

دو میدانی

16:15 – 18:00

سالن یک باشگاه

دوشنبه

تردمیل

9:00 – 12:00

باشگاه 1

فیتنس

12:15 – 14:00

سالن دو

نیمکت

14:00 – 16:00

محوطه

دو میدانی

16:15 – 18:00

محوطه باشگاه

یکشنبه

وزنه برداری

9:00 – 12:00

سایت یک

فیتنس

12:15 – 14:00

استودیو دو

دوچرخه سواری

14:00 – 16:00

اطراف باشگاه

دو

16:15 – 18:00

فضای باشگاه

شنبه

وزنه برداری

9:00 – 12:00

باشگاه یک

فیتنس

12:15 – 14:00

سایت دو

دوچرخه سواری

14:00 – 16:00

داخل حیاط

دو میدانی

16:15 – 18:00

داخل سالن